بررسی برخی پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی در جلسه دولت

بررسی برخی پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی در جلسه دولت
هیئت دولت با حضور رئیس جمهور برخی از پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی را بررسی و تصمیم‌گیری کرد.
منبع خبر : iribnews.ir